ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN BÁO TIN CÁO PHÓ

Đan viện xin báo tin Bà cố Maria Têrêsa NGUYỄN THỊ DÂNG, thân mẫu Tu sĩ Giuse Hoàng Thanh Thái đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2021.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Cộng đoàn dân Chúa và quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố Maria Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Trân Trọng