Posted in THẦN HỌC

THẦN HỌC VỀ CON NGƯỜI

Thần Học Về Con Người (catechesis.net) Phan Anh, OP. Có hai đường lối khác nhau để trình bày thần học về con người: một đàng…

Đọc Tiếp...